sábado, 28 de marzo de 2020

Això no aguanta més, cal canviar la regles de joc

Sí, sabem que estem patint una crisi sanitària greu per desconeguda i de resultats imprevisibles. Una crisi, que durant setmanes, no ens deixa parlar d'una altra cosa. Sembla que ja no hi ha dengue, ni malària, ni Ebola, ni càncer, ni grips, ni bombardejos, ni refugiats, ni guerra a Iemen, ni "vaixells de la mort" saudites recollint armes a Europa per a usar-les contra la població civil.Sí, sabemos que estamos sufriendo una crisis sanitaria grave por desconcida y de resultados imprevisibles. Una crisis, que durante semanas, no nos deja hablar de otra cosa. Parece que ya no hay dengue, ni malaria, ni ébola, ni cancer, ni gripes, ni bombardeos, ni refugiados, ni guerra en Yemen, ni "barcos de la muerte" sauditas recogiendo armas en Europa para usarlas contra la población civil.


Tampoc parlem de l'entramat que relaciona l'activitat dels Bancs Centrals amb les grans entitats financeres. Clar, molt menys parlarem de l'augment de la desigualtat, de la disminució continuada dels salaris, del drama dels refugiats o del terrorisme masclista, o de la precarització laboral massiva que patixen milers de milions de persones en el món, fins i tot les investigadores italianes que van aïllar el cep del coronavirus. I, sobretot, ja no hi ha canvi climàtic.Tampoco hablamos del entramado que relaciona la actividad de los Bancos Centrales con las grandes entidades financieras. Claro, mucho menos vamos a hablar del aumento de la desigualdad, de la disminución continuada de los salarios, del drama de los refugiados o del terrorismo machista, o de la precarización laboral masiva que padecen miles de millones de personas en el mundo, incluso las investigadoras italianas que aislaron la cepa del coronavirus. Y, sobre todo, ya no hay cambio climático.
Tot sembla indicar que esta epidèmia pot representar una ocasió ideal per a justificar una nova crisi econòmica del sistema capitalista.Todo parece indicar que esta epidemia del coronavirus puede representar una ocasión ideal para justificar una nueva crisis económica del sistema capitalista.
El coronavirus seria tan sols l'espurna d'una explosió financera però no la seua principal causa. No us sembla curiós el comportament de les Borses internacionals, amb grans caigudes seguides de grans pujades. Ací els fons d'inversió, els grans bancs, empreses industrials, i megamillonaris, s'estan FOLRANT amb la desestabilització borsària. És la lògica del sistema capitalista, similar a la Llei de la Selva, s'està netejant de competidors el mercat. El pitjor enemic d'una empresa, no són els sindicalistes, que va, és una altra empresa, normalment, més gran, que estarà encantada en berenar-li-la i robar-li el mercat.El coronavirus sería tan solo la chispa de una explosión financiera pero no su principal causa. No os parece curioso el comprotamiento de las Bolsas internacionales, con grandes caídas seguidas de grandes subidas. Aquí los fondos de inversión, los grandes bancos, empresas industriales, y megamillonarios, se están FORRANDO con la desestabilización bursátil. Es la lógica del sistema capitalista, similar a la Ley de la Selva, se está limpiando de competidores el mercado. El peor enemigo de una empresa, no son los sindicalistas, que va, es otra empresa, normalmente, más grande, que estará encantada en merendarsela y robarle el mercado.


Seguidament, estos fons d'inversió, grans bancs, empreses industrials, i megamillonaris, ens exigiran sacrificis a tota la ciutadania i subvencions als governs envers els recursos públics pal·liar les seues suposades pèrdues econòmiques. Això ja ho coneixem, veritat.Seguidamente, estos fondos de inversión, grandes bancos, empresas industriales, y megamillonarios, nos exigiran sacrificios a toda la ciudadanía y subvenciones a los gobiernos para con los recursos públicos paliar sus supuestas pérdidas económicas. Esto ya lo conocemos , verdad.


Hem de posar-nos a imaginar i construir una societat diferent, realitzar un canvi radical de les polítiques globals sistèmiques en ecologia, economia i salut, que dissenyen i experimenten formes alternatives de vida amb un model productiu i de consum més just, simple i saludable.Debemos ponernos a imaginar y construir una sociedad distinta, realizar un cambio radical de las políticas globales sistémicas en ecología, economía y salud, que diseñen y experimenten formas alternativas de vida con un modelo productivo y de consumo más justo, simple y saludable.

Que no carreguen sobre nosaltres les seues ànsies d'enriquiment, depauperant, més si cap, les nostres vides. Això no aguanta més, cal canviar la regles de joc.

En això, ja ens va fins a la vida.
Que no carguen sobre nosotras sus ansias de enriquecimiento, depauperando, más si cabe, nuestras vidas. Esto no aguanta más, hay que cambiar la reglas de juego.

En ello, ya nos va hasta la vida.
viernes, 27 de marzo de 2020

Campions en tot... el dolent i el pitjor

En la revista Alternativas Económicas apareixia el següent gràfic. Este és el resultat de les polítiques neoliberals del Partit Popular de Rajoy.En la revista Alternativas Económicas aparecía el siguiente gráfico. Este es el resultado de las políticas neoliberales del Partido Popular de Rajoy.
Que podem esperar de l'extremista Casado o, del directament franquista Abascal.Que podemos esperar del extremista Casado o, del directamente franquista Abascal.Bé, este govern que es diu de "progrés", tindrà moltes coses que dir i, sobretot, fer. Que es posen a la feina com més prompte millor. Este país té moltes urgències. Bien, pues este gobierno que se llama de "progreso", tendrá muchas cosas que decir y, sobre todo, hacer. Que se pongan manos a la obra cuanto antes. Este país tiene muchas urgencias.

jueves, 5 de marzo de 2020

El gran vuelo

Bombas Gens Centre d'Art (Fundació Per Amor a l'Art) celebra el Dia de la Dona amb la projecció d’”El gran vuelo”Bombas Gens Centre d'Art (Fundació Per Amor a l'Art) celebra el Día de la Mujer con la proyección de “El gran vuelo”
· Es tracta d’un documental de Carolina Estudillo sobre la lluita per la llibertat de les dones durant la dictadura· Se trata de un documental de Carolina Estudillo sobre la lucha por la libertad de las mujeres durante la dictadura

Clica ací per a veure el tràiler / Clica aquí para ver el tráiler


La lluita per la llibertat...La lucha por la libertad...
El silenci de plom...El silencio de plomo...
La memòria fràgil i silenci, molt silenci...La memoria frágil y silencio, mucho silencio...
El fràgil teixit de la memòria. Quan no tens dret a formar part de la memòria...El frágil tejido de la memoria. Cuando no tienes derecho a formar parte de la memoria...
Des de el nitrat envellit i decapat ens observen totes les esperances enfonsades pel feixisme i ens interroguen.Desde el nitrato envejecido y decapado nos observan todas las esperanzas hundidas por el fascismo y nos interrogan.
"El gran vuelo" és un eloqüent exercici estilístic sobre la funció de les imatges i el cinema en la reconstrucció la memòria."El gran vuelo" es un elocuente ejercicio estilístico sobre la función de las imágenes y el cine en la reconstrucción la memoria.

viernes, 21 de febrero de 2020

L'Europa fortalesa, guanya. Però continuem defensant el dret a migrar de totes les persones.

Totes les organitzacions humanitàries han mostrat el seu enuig i condemna per la recent Sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans que alça la seua condemna a l'Estat Espanyol de 2017 per les anomenades "devolucions en calenta" La fallada establix un precedent nefast perquè estes pràctiques, habituals en totes les nostres fronteres, són il·legals conforme al dret internacional.Todas las organizaciones humanitarias han mostrado su enfado y condena por la reciente Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que levanta su condena al Estado Español de 2017 por las llamadas "devoluciones en caliente" El fallo sienta un precedente nefasto porque estas prácticas, habituales en todas nuestras fronteras, son ilegales conforme al derecho internacional.
Ylva Johansson, la comissària europea d'Interior, defensa el dret de sol·licitar asil, però considera que eixe dret «no es pot oferir en cada metre de la línia fronterera». Ens preguntem on podrà sol·licitar-se. En les oficines tancades de Ceuta i Melilla? A Madrid? Si els retornen a un altre país, on? A crits des de l'altre costat de la tanca o de la frontera?Ylva Johansson, la comisaria europea de Interior, defiende el derecho de solicitar asilo, pero considera que ese derecho «no se puede ofrecer en cada metro de la línea fronteriza». Nos preguntamos dónde va a poder solicitarse. ¿En las oficinas cerradas de Ceuta y Melilla? ¿En Madrid? Si los devuelven a otro país, ¿donde? ¿A gritos desde el otro lado de la valla o de la frontera?


És esta una època trista per als drets humans. Les polítiques racistes i xenòfobes continuen guanyant terreny a la Unió Europea.Es ésta una época triste para los derechos humanos. Las políticas racistas y xenófobas siguen ganando terreno en la Unión Europea.
Des la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics "sense por" seguim i seguirem, lluitant per defensar tots els drets per a totes les persones.Desde la Plataforma en Defensa de los Servicios Públcios "sense por" seguimos y seguiremos, luchando por defender todos los derechos para todas las personas.

"Marlaska anuncia el incremento de la altura de las vallas de Ceuta y Melilla en un 30%" (Cadena Ser)

Quan vaja a Catalunya com els explicarà que no són temps d'alçar fronteres? ¿Cuando vaya a Catalunya como les explicará que no son tiempos de levantar fronteras?

miércoles, 19 de febrero de 2020

Llunt d'Europa (la herència econòmica)

En la revista Alternativas Económicas apareixia el següent gràfic. Este és el resultat de les polítiques neoliberals del Partit Popular de Rajoy.En la revista Alternativas Económicas aparecía el siguiente gráfico. Este es el resultado de las políticas neoliberales del Partido Popular de Rajoy.
Que podem esperar de l'extremista Casado o, del directament franquista Abascal.Que podemos esperar del extremista Casado o, del directamente franquista Abascal.

Bé, este govern que es diu de "progrés", tindrà moltes coses que dir i, sobretot, fer. Que es posen a la feina com més prompte millor. Este país té moltes urgències. Bien, pues este gobierno que se llama de "progreso", tendrá muchas cosas que decir y, sobre todo, hacer. Que se pongan manos a la obra cuanto antes. Este país tiene muchas urgencias.

miércoles, 12 de febrero de 2020

La guerra comença ací, parem-la ací

Fa dos anys el treball de diferents col·lectius va aconseguir expulsar a la naviliera Bahri del Port de Bilbao.Hace dos años el trabajo de diferentes colectivos consiguió expulsar a la naviera Bahri del Puerto de Bilbao.
Esta naviliera transporta armes a l'Aràbia Saudita que les utilitza en la guerra de Iemen. L'Aràbia Saudita, ve cometent greus violacions de drets humans en este conflicte. L'ONU calcula que de les més de 200.000 víctimes d'esta guerra quasi la meitat són menors de cinc anys.Esta naviera transporta armas a Arabia Saudí que las utiliza en la guerra de Yemen. Arabia Saudí, viene cometiendo graves violaciones de derechos humanos en este conflicto. La ONU calcula que de las más de 200.000 víctimas de esta guerra casi la mitat son menores de 5 años.
Novament i malgrat l'enorme rebuig social mostrat en diverses parts del món un vaixell de la naviliera Bahri (el Bahri Yanbu) torna a fondejar en el port de Bilbao.Nuevamente y a pesar del enorme rechazo social mostrado en diversas partes del mundo un barco de la naviera Bahri (el Bahri Yanbu) ha vuelto ha fondear en el puerto de Bilbao.
La resposta a Bilbao no s'ha fet esperar: Greenpeace, KEM-MOC, Ongi Etorri Errefuxiatuak i Oxfam-Intermón han convocat una concentració de denúncia sota el lema: “La guerra comença ací, parem-la ací”.La respuesta en Bilbao no se ha hecho esperar: Greenpeace, KEM-MOC, Ongi Etorri Errefuxiatuak y Oxfam-Intermón han convocado una concentración de denuncia bajo el lema: “La guerra empieza aquí, parémosla aquí”.
Els col·lectius convocants i esta Plataforma en Defensa dels Serveis Públics, denunciem que este vaixell, segons informacions arribades, ha carregat cinc contenidors amb armes i explosius (un d'ells provinent de València) amb la connivència del Port de Bilbao i les corresponents institucions, armes que amb tota probabilitat seran utilitzades per a cometre violacions de drets humans a Iemen.Los colectivos convocantes y esta Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos, denunciamos que este barco, según informaciones llegadas, ha cargado cinco contenedores con armas y explosivos (uno de ellos provinente de Valencia) con la connivencia del Puerto de Bilbao y las correspondientes instituciones, armas que con toda probabilidad serán utilizadas para cometer violaciones de derechos humanos en Yemen.
Per això exigim que es detinga immediatament el tràfic d'armes i una reconversió d'esta indústria de la mort.

Avís a navegants... Cura amb els gripaus.
Por eso exigimos que se detenga inmediatamente el tráfico de armas en el puerto y una reconversión de esta industria de la muerte.

Aviso a navegantes...Cuidado con los sapos.

El régimen saudí se lleva toneladas de explosivos de Bilbao ante el silencio del Gobierno (Público)

lunes, 10 de febrero de 2020

ALARMA: El Regne d'Espanya està fallant a la seua ciutadania

ALARMA llegir la pàgina de Nacions Unides "España: Las altas tasas de pobreza son una opción politica, según experto en derechos humanos de la ONU" (clica l'enllaç, es llig en 3 minuts).ALARMA leer la página de Naciones Unidas "España: Las altas tasas de pobreza son una opción politica, según experto en derechos humanos de la ONU" (clica el enlace, se lee en 3 minutos).
El relator de l'ONU sobre la pobresa i els drets humans, l'australià Philip Alston, manifesta la seua alarma en estudiar la situació en el Regne d'Espanya de qüestions bàsiques en qualsevol democràcia. Detecta rangs de pobresa en alguns llocs comparables amb països del tercer món. El seu relat és d'una contundència i duresa inqüestionable.El relator de la ONU sobre la pobreza y los derechos humanos, el australiano Philip Alston, manifiesta su alarma al estudiar la situación en el Reino de España de cuestiones básicas en cualquier democracia. Detecta rangos de pobreza en algunos lugares comparables con países del tercer mundo. Su relato es de una contundencia y dureza incuestionable.
El mal és que encara hi ha gent que creu que el PP realitza una gestió econòmica adequada. ADEQUADA!, sí, adequada per a les seues butxaques i la dels seus amics, que no oblidem que representen a menys de l'1% de la població.Lo malo es que aún hay gente que cree que el PP realiza una gestión económica adecuada. ADECUADA!, sí, adecuada para sus bolsillos y la de sus amigos, que no olvidemos que representan a menos del 1% de la población.

Esperarem al juny a llegir l'informe complet, mentrestant, este nou govern, ja tarda a aplicar polítiques per a la gent (tal com els agrada dir). Esperaremos a junio a leer el informe completo, mientras tanto, este nuevo gobierno, ya tarda en aplicar políticas para la gente (tal como les gusta decir).

Siendo un país rico, España vive en la pobreza generalizada, asegura experto de la ONU

"Las autoridades hacen la vista gorda con las condiciones de los jornaleros inmigrantes" (eldiario.es)  

sábado, 8 de febrero de 2020

Borrell, el jovent i l'emergència climàtica. Bajanades.

Diu l'exministre Josep Borrell (ara, Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior) que el jovent que es manifesta per l'acció climàtica no són conscients dels costos de les accions que demanden. Atxe en la seua vinyeta per a Climàtica, reflectix que els vertaders costos estan en la falta d'acció urgent i en la MIOPIA d'alguns dirigents socialistes. Dice el exministro Josep Borrell (ahora, Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior) que la juventud que se manifiesta por la acción climática no son conscientes de los costes de las acciones que demandan. Atxe en su viñeta para Climática, refleja que los verdaderos costes están en la falta de acción urgente y en la MIOPÍA de algunos dirigentes socialistas.

Este Sr., que té un esplèndid currículum acadèmic i va passar per diverses butaques en Consells d'Administració de grans empreses, de debò està preparat per a defensar els interessos de la ciutadania europea o mirarà pels interessos de les grans empreses energètiques?Este Sr. que tiene un espléndido curriculum académico y pasó por varios sillones en Consejos de Administración de grandes empresas, de verdad está preparado para defender los intereses de la ciudadanía europea o mirará por los intereses de las grandes empresas energéticas?
Per a nosaltres la contestació és clara, no sabem per a vosaltres.Para nosotras la contestación es clara, no sabemos para vosotras.

lunes, 3 de febrero de 2020

En què millora la nostra vida l'ampliació del port de València?

Pot escometre's una obra pública amb una declaració d'impacte ambiental de fa dotze anys?¿Puede acometerse una obra pública con una declaración de impacto ambiental de hace doce años?
L'ampliació del port de València tindrà un efecte significatiu en l'economia valenciana tal com s'apunta des de les esferes empresarials?¿La ampliación del puerto de València tendrá un efecto significativo en la economía valenciana tal y como se apunta desde las esferas empresariales?
I si la quantia de les externalitats socials i mediambientals superara la inversió projectada?¿Y si la cuantía de las externalidades sociales y medioambientales superara la inversión proyectada?
Quin futur ens oferirà esta infraestructura a la ciutadania de Xirivella?¿Qué futuro nos deparará esta infraestructura a la ciudadanía de Xirivella?
I en els ja castigats barris marítims?¿Y en los ya castigados barrios marítimos?
Hem aprés prou de models d'infraestructura implementats irreflexivament en èpoques passades que han acabat condicionant la trama urbana i la qualitat de vida?¿Hemos aprendido suficientemente de modelos de infraestructura implementados irreflexivamente en épocas pasadas que han acabado condicionando la trama urbana y la calidad de vida?
Des de les Administracions, des del nostre Ajuntament, se'ns informa prou sobre actuacions que ens afectaran en la nostra qualitat de vida? ¿Desde las Administraciones, desde nuestro Ayuntamiento, se nos informa suficientemente sobre actuaciones que nos afectarán en nuestra calidad de vida?
Estes i moltes altres preguntes podem contestar-nos-les dimecres que ve, 5 de febrer, a les 18:00, en l'Associació de Veïns Alqueries (c/ de Cervantes, 22. Centre Social Polivalent) Estas y muchas otras preguntas podemos contestárnoslas el próximo miércoles, 5 de febrero, a las 18,00, en la Asociación de Vecinos Alqueries (c/ de Cervantes, 22. Centro Social Polivalente)

martes, 28 de enero de 2020

50 euros, que són dignitat.


La política no és la tèbia mediació dels gestors: la política és portar a eixa mesa una voluntat.La política no es la tibia mediación de los gestores: la política es llevar a esa mesa una voluntad.
50 euros –que són en realitat 250 perquè esta pujada ve després d'una altra, i si tot va bé abans d'altres més– són moltes coses. Són la calma d'altres taules, de cuina o d'estudi. Són la calefacció encesa o sortejar el límit del desnonament. Són medicaments, abonaments de transport, sabates. Són cosetes del súper que et poden portar a la presó si ja t'han enxampat no podent pagar-les altres vegades abans. Són una mica de marge, un dormir millor.50 euros –que son en realidad 250 porque esta subida viene después de otra, y si todo va bien antes de otras más– son muchas cosas. Son la calma de otras mesas, de cocina o de estudio. Son la calefacción encendida o sortear el límite del desahucio. Son medicamentos, abonos de transporte, zapatos. Son cositas del súper que te pueden llevar a la cárcel si ya te han pillado no pudiendo pagarlas otras veces antes. Son un poco de margen, un dormir mejor.
50 euros, que en realitat són 250, són dignitat. Són una afirmació política, un discurs que afirma de quin costat s'està. Són un senyal, una declaració d'intencions.50 euros, que en realidad son 250, son dignidad. Son una afirmación política, un discurso que afirma de qué lado se está. Son una señal, una declaración de intenciones.
I són possibles per un acord, clar que són possibles sols si hi ha un acord. Però els acords favorables no s'aconseguixen per màgia o per magnanimitat. S'aconseguixen perquè es tiba la corda. S'aconseguixen per voluntat, per tenacitat, per convenciment, per intel·ligència en el com i en el quan. Igual que si durant molt de temps no es van aconseguir, alguna cosa tindrà a veure amb el fet que qui s'asseia en la capçalera de la taula no tenia massa ganes d'estirar.Y son posibles por un acuerdo, claro que son posibles solo si hay un acuerdo. Pero los acuerdos favorables no se consiguen por magia o por magnanimidad. Se consiguen porque se tensa la cuerda. Se consiguen por voluntad, por tenacidad, por convencimiento, por inteligencia en el cómo y en el cuándo. Igual que si durante mucho tiempo no se consiguieron, algo tendrá que ver con que quien se sentaba en la cabecera de la mesa no tenía demasiadas ganas de estirar.
Habitatge, reforma laboral, justícia patriarcal… Comença una temporada de molts temes entorn de d'altres taules. Sempre, a un costat s'asseurà una Espanya conservadora, moguda pels seus propis interessos. I, a l'altre, una Espanya que lluita, que vol canviar a favor que tots i totes visquem millor.Vivienda, reforma laboral, justicia patriarcal… Empieza una temporada de muchos temas en torno a otras tantas mesas. Siempre, a un lado se sentará una España conservadora, movida por sus propios intereses. Y, al otro, una España que lucha, que quiere cambiar a favor de que todos y todas vivamos mejor.
Celebrarem els acords, però en la mesura en la qual abans algú haja tibat, tibat molt. Que algú haja tibat com fa temps que no es tibava en este país.Celebraremos los acuerdos, pero en la medida en la que antes alguien haya tensado, tensado mucho. Que alguien haya tensado como hace tiempo que no se tensaba en este país.
Els qui es mobilitzen este 30 de gener ho saben bé. Però ho sabem en la resta del país? Ho saben els sindicats majoritaris? Quienes se movilicen este 30 de enero lo saben bien. Pero lo sabemos en el resto del país? Lo saben los sindicatos mayoritarios?